Kiralama Sözleşmesi

loading

KUR HESAPLA

Kiralama Sözleşmesi
OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI
Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı, kiraya veren ÇAKIRLAR (veya ’nın Lisansını kullanan kuruluş) “KİRALAYAN”, aynı sayfada imzası bulunup kira karşılığı kullanmak üzere alan “KIRACI” olarak adlandırılacaktır. Kiralama, bu kira sözleşmesinin yazılı ve/veya kira sırasında geçerli olan, Türkiye tarifesindeki koşullara göre yapılacaktır.
MADDE 1 GENELKOŞULLAR
a) Kiralayan mülkiyetinde bulunan araç, aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla, kiracıya önceden saptanan süre için verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, yedeğiyle birlikte beş lastiği ile mükemmel durumda avadanlıklar, ilgili belgeler (trafik ruhsatnamesi, haritalar v.b.) ve tüm aksesuarları ile sağlam teslim aldığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya vanlmadıysa aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kiralayan kiracının kira sözleşmesi kurallanna aykırı araç kullandığının tespit edildiği herhangi bir zamanda araca el koyma hakkını saklı tutar. Minimum kiralama süresi 1 gündür. Otuz dakikadan sonra aşan gecikmelerde birtam gün tahsil edilir.
b) Kiracı araca iyi bakacağını taahhüt ve aşağıda gösterilen durumlarda aracı hiçbir şekilde kullanmayacağını öncelikle kabul eder. Sayılan hallerde kullanılması ile meydana gelen hasar ve zararlardan kiracı sorumludur.
1 - Gümrük yasalan, T.C.K. ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan hertürlü eşyanın taşınması ve diğer kanuni işlerde,
2- Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında,
3- Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,
4- Trafik kurallanna göre saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında,
5- Ödeme şekli ne olursa olsun, ister yazılı ister sözlü sözleşme ile ivaz karşılığında yolcu yada mal taşınmasında,
6- Kiracının ya da gösterilen ikinci sürücünün alkol, ilaç, uyuşturucu, narkotik v.b. etkisi altında,
7- Kiracı dışında aracın bu kira kontratının ön yüzünde kiralayan tarafından kabul edilmemiş ve isimleri yazmayan kişiler tarafından kullanılması halinde,
8- Önceden yazılı izin verilmediği halde aracın T.C. sınırları dışında,
9- Aracın kısıtlı ve yasaklı bölge diye tabir edilen alanlarda, kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder.
c) Kiralayanın onayı olmaksızın kiracı aracı 3. şahıslara kullandıramaz. Ancak kiracı dışındaki 3. şahıslarca kullanımı, kiralayanın bu şahıslann kimlik adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydetmesiyle mümkündür. Aksi halde tüm güvenceler geçersiz ve hasardan kiracı sorumlu olmaktadır.
d) Kiracı aracı kiralayana teslim anında araca ait resmi belgeleri (Ruhsatname ve plakalan) iade etmediğinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.
e) Kira süresi boyunca oluşabilecek trafik cezalan kiracıya aittir. Kiralayana tebliğ edilen/edilecek trafik cezalan, kiracıdan %25 hizmet tutan eklenerek tahsil edilir. Kiracı trafik cezasına eklenecek hizmet bedelinin ödemeyi kabul eder.
f) Aracın herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun ya da olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya alıkonması halinde geri alınması için yapılacak hertürlü girişime ilişkin harcamaian kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası kiralayan tarafından istenir.
g) Araçlann bakınılan ÇAKIRLAR’in yazılı onayı ile yine ÇAKIRLAR’in göstereceği oto servislerinde yaptırılacaktır. Kiracı, zorunlu, hallerde (acil durumlarda dahil) yazılı talebi ile yine ÇAKIRLAR’in yazılı onayıyla başkaca oto servislerinde araçlann bakım ve onanmını yaptırabilecektir. Kiracı kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımını (Yağlama, yağ değişimi gibi)yaptıracak, masraflan kiralayanın adına aldığı fatura (lar) karşılığında kendisine iade edilecektir. Tabii kullanma, eskime ve sonunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme, masraflan kiralayana aittir. Buna karşılık mutat olamayan bir kullanma, eskime ve sonunda yapılan tamirat yedek parça ve lastik değiştirme donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer olaylar sonucu, aracın hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup, aracın işten kalma ücreti geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edilecektir. Taşrada gerekebilecek onanmlar, kiralayanın en yakın istasyonuna bildirilecek, onayı alınıp yaptıralacak kiralayan adına düzenlenmiş detaylı fatura(lar) kiracıya ödenecektir.
h) Kiracı kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya önce ya da aracın kiralayana iadesinden sonra aracın içinde veya üzerinde bırakılan, taşınan herhangi bir malın kaybından veya hasarianmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.
ı) Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu hüküm ve şartlarda herhangi bir ilave veya değişiklik geçersizdir.
i) Her halde kiracı ve kiralayan 3. şahıslara karşı sahip olduklan tazminat haklannın takibinde birbirlerine gerekli kolaylıklan gösterip, haklan oranında vekalet vermek ve dava haklarının temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılacaktır.
k) Trafik kazalannda ikame araç tahsisi, Kiracı tarafından kaza tutanak ve raporiannın ÇAKIRLAR’e ulaştırılması ile mümkündür. Kiralayana ulaştırılan rapor ve tutanaklann incelenmesi sonucu ÇAKIRLAR, ikame araç tahsis etmeme hakkını saklı tutar. Periyodik bakımlarda 24 saat, kaza durumlannda da tamirin 48 saati geçerek uzaması halinde ÇAKIRLAR aynı evsafta bir araç ile tamir ve bakım süresince ücretsiz oto değiştirmeyi taahhüt eder. Anza veya kaza halinde geçici olarak kullandınlan araçlar dolu depo ile teslim edilip dolu depo ile teslim alınır. Geçici aracın Kiracı tarafından ÇAKIRLAR’e eksik benzin veya mazotla iade edilmesi halinde ÇAKIRLAR eksik benzin veya mazot için o günkü pompa fiyatı karşılığına ek olarak %50 hizmet bedeli ilave ederek fatura çıkartır. Hasar güvence kapsamına girmeyen hallerde; hasar gören aracın serviste kaldığı süre boyunca bu sözleşmede belirtilen kira bedeli üzerinden Kiracı’ya fatura çıkartılmaya devam edilir. Ayrıca hasar güvence kapsamına girmeyen hallerde veyahut kullanıcı hatası ve ihmali sonucu geçici süre ile kiracı kullanıma tahsis edilen araçların günlük kira bedeli faturası, günlük kira bedelinin üç katı olarak kesilir ve kiracıya fatura edilir.
l) Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan haklan ya da aracı ve içindeki donaım ve gereçleri temlik ve terhin edemez. Ve bunlan kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık, kiralayana derhal aracın geri iadesini herhangi bir sebeple ve hiçbir ödeme yapmadan talep hakkını verir.
m) Araçlar dolu depo olarak teslim edilmekte ve dolu depo olarak teslim alınmaktadır. Kiracı, kiralamış olduğu aracı eksik yakıt ile iade etmesin durumunda yakıt bedeline, araç tipine göre değişen oranlarda (%30-%100 arası) hizmet bedeli eklenerek tahsilat yapılmaktadır.
n) Kiracı, kiralayanın onayı ile kira süresinini uzatılması veya verilecek bir başka araç ile ilgili olarak da iş bu sözleşme koşullan ile bağlı kalacaktır. Uzatılan kira sözleşmesinde, ilk sözleşmedeki koşullar geçerli olacak ve sonraki kira sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi, önceki sözleşmenin devamı sayılacaktır. Uzatılan kira sözleşmelerinde, güvence ve tarifelerde meydana gelen değişikliklerin, ÇAKIRLAR tarafından uygulanma hakkı saklıdır.
o) Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlık Trabzon Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk hukukuna göre çözümlenecektir.
MADDE 2-ÖDEME
Kiracı ön yüzünde görülen veya geçerli olan fiyat tarifesindeki harcamaiann tümünü ödeyecektir. Kiralayan, kiracı tarafından ön yüzde bildirilen banka kartından ve/veya depozito, taahhütname uyarınca kira sözleşmesi kapsamında doğmuş ve doğacak hertürlü alacağı tahsil etme hakkına sahiptir. Kiracı tarafından bildirilen banka kartından tahsilat yapılamadığı durumlarda; kiracının, kiralayan ile yapmış olduğu başkaca araç kiralama sözleşmelerinde bildirdiği kredi kartı ve/veya nakit hesaplarından, kiralayanın tahsil etme hakkı saklıdır. Kira sözleşmesinden doğan borcun ödenmemesi halinde gecikme faizi uygulanacaktır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde depozito olarak alınan kredi kart sliplerinin sözleşmeye uygun şekilde kiralayan tarafından kullanılmasına ve tahsil edilmesine kiracı itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
MADDE 3- SİGORTA ve GÜVENCE
Kiralayan araçlarını Kara Yollan Trafik Yasası uyannca mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalanmıştr. Hasar bedeli güvencesi ve ihtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırma kiralayanın ihtiyanndadır. Güvence detayları tüm ofis ve acentalanmızda bulunan ÇAKIRLAR kiralama koşullan broşüründe gösterilmiştir.
1- CDW Hasar Bedeli Güvencesi
Kiracı ön yüzündeki “Kabul” sütununa imza atarak ve geçerli olan fiyat tarifesindeki ek ücreti ödeyerek Hasar Bedeli Güvencesinden yararlanabilir. Aksi takdirde araçta hasar veya hırsızlık sonucu oluşabilecek zararlardan tamamen sorumlu olacaktır. Hasar Bedeli Güvencesi ağır ihmal, kira koşullanna aykın davranmak gibi nedenlerden ötürü geçersiz kalabilir.
2- TP Hırsızlık Güvencesi:
Müşteriyi aracın veya araç parçalannın çalınmasından doğabilecek maddi yükümlülük ve tazminat taleplerine karşı korumak için düzenlenen ayn bir güvence türüdür. Kiracı dilerse kira kontratının ön yüzündeki “Kabul” kutusunu imzalayarak ve geçerli olan fiyat tarifesindeki ek ücreti ödemek koşulu ile bu sorumluluktan kurtulabilir. Kiracı seyir dışında aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunmazsa, kiracının ağır ihmali görülmediği (anahtariann araç üstünde bırakılması, anahtariann tanınmayan bir kişiye verilmesi v.b.) müddetçe, azami yükümlülüğü aracın 45 günlük kira bedelinin güncel fiyat tarifeleri üzerinden ödenmesi şeklinde olacaktır. İhmal görünen durumlarda, kiralayan aracın bedelinin tamamını kiracıdan talep edebilir. Aracın parça ve aksesuarlannın çalınması durumunda da azami ölçüde bu bedellerin ödenmesinden sorumludur. Aracın hırsızlık nedeniyle hasara uğraması durumunda işçilik parça ve değişimi, bakım süresindeki park giderleri, aracın çekilmesi, yoksun kalınan gelirler, işletme giderleri gibi giderlerinden kiracı sorumludur. Bu güvence alınmadığı takdirde müşteri aracın değerinden veya hırsızlık sonrasında değiştirilen parça ücretleri dahil olmak üzere tamirat ve işçilik giderleri kayıp kazanç, aracın çekme ve banndırma ücretlerinden sorumlu olacaktır. Bu güvenceyi kabul eden müşteri hırsızlık olayı ile karşılaştığı takdirde hırsızlık olayını polis veya jandarmadan alacağı tutanakla belgelemek zorundadır. Hırsızlık güvencesinin geçerli olabilmesi için araç anahtannın kiralayana teslim edilmesi zorunludur.
3- PAI - Kişisel Kaza Güvencesi:
ÇAKIRLAR aracındaki sürücü ile diğer yolcular için koruma sağlamaktadır. Bu güvence için ödenecek bedeller güncel fiyat tarifesinde belirtilmiştir. Bu bedeller tazminat talep eden her yolcu arasında bölüştürülecektir. Kiracı PAI “Kabul” sütununu imzalamak ve tarifelerdeki ücretini ödemek sureti ile bu korumadan yararlanabilir.
4- LIS - Yükümlülüğü Arttırma Güvencesi:
Üçüncü şahıslar için sağlanan koruma limitleri, US “Kabul” sütununu imzalamak ve tarifelerdeki ücretini ödemek sureti ile gerçekleşecektir. Güncel tarifelerde gösterilen limitlerde koruma sağlanacaktır.
MADDE 4:
Herhangi bir kaza ve hasar durumunda kiracının güvencelerden yararlanabilmesi aşağıdaki koşullannı yerine getirilmesine bağlıdır.
a) Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan (Şehir sınılan içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma v.b. gibi) olayın oluş biçimini aynntılı olarak belirtilen bir kaza raporu ve tespit zaptı ile şahit ve adresi, benzeri belgeler ve bilgiyi kiracı, kiralayana en geç 48 saat içinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür.
b) Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı kiralayana anında haber vermesi gerekir. Kiracı hasarlı araca müdahale etmeyecek, koruma altına alacaktır. Araçtan bazı şeylerin çalınması kiracının tazmin sorumluluğu altındadır.
c) Kiracı kullandığı aracın kazaya uğraması veya 3. kişilere zarar vermesi halinde oluşan ve limitleri aşan zararian, sonradan rücu edilse dahi ödemekle yükümlüdür. Sigortadan tahsil edilen kısmı aşan zararlardan veya kiralayanın rücu yoluyla ödemek zorunda kaldığı tazminatlardan kiracı sorumludur. Kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlannın manevi talepleri kiracı tarafından karşılanır. Kiralayanın rücu hakkı saklıdır.
d) Bütün güvenceler kira sözleşmesinde belirlenen süre kapsamında geçerlidir. Eğer, kiralayan ile kiracı bir uzatma üzerinde anlaşmamışlarsa, kiralayan kiracının neden olduğu bütün zararlardaki sorumluluğu red eder ve sadece kiracı sorumlu olur.
e) Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyete sahip olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan doğan yahut mallann sebep olduğu kazalardan doğrudan kiracı mesuldür.
f) Kiracı aracın hertürlü kaza sonucunda uğrayacağı zarariann tamamından sorumludur. Kendisine atfı kabil olmayan hertürlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta ve güvence tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, uğradığı zarar ve aracın işten kalma tazminatı için, kiracıdan talepte bulunma hakkına sahiptir. Aracın işten kalma tazminatı kiracıya, güncel tarifeler üzerinden günlük kira bedeli esas alınarak fatura edilir.
g) Bu sözleşme kiralayan ile kiracı arasındaki akdedilecek tüm diğer sözleşme ve protokollerden önce uygulanır. Bu sözleşme hüküm bulunmayan hallerde diğer sözleşme hükümleri yürürlülük kazanır.
h) Güvencelerin geçerli olabilmesi için, aracın yerinin değiştirilmeden trafik kaza ve alkol raporunun alınması, kazada tamamen kusurlu bulunulmaması, aracın alkolü, uyuşturucu etkisi altında veya hız sının dışında kullanılmaması, kaza mahalli ve aracın hasarlı halini gösteren fotoğraflannın alınması gerekmektedir. Hırsızlık güvencesinin geçerli olabilmesi içinde polis veya jandarmanın tutanak düzenlemesi zorunludur. Kaza ve çalınma halinde en yakın ÇAKIRLAR ofisine veya acil yardım telefonlanna haber verilmesi gerekmektedir.
ı) Ön cam, yan camlar ve/veya far kınlmalan, lastik yanlması ile kullanımdan doğacak hasarlar güvence kapsamı dışındadır. Güvenceler kabul edilse dahi bu tür masraflar kiracı tarafından ödenecektir. Bunlara ek olarak park halinde oluşabilecek ve kaza tutanağı düzenlenemeyen durumlar için kiracı ön yüzdeki “Kabul” sütununa imza atarak ve geçerli olan fiyat tarifesindeki ek LCF ücretini ödeyerek 500 TL. (Beş Yüz Türk Lirası) ye kadar olan hasar tutannı güvence altına alabilir ve Muafiyet Yükümlülüğü güvencesinden yararlanabilir.
TAZMİNATLAR:
Tazminatlann ödendiği günkü T.C.M. Bankası kuru esas alınacaktır.
MADDE 5:
Bu sözleşmeden belirtilmeyen, ancak kiralayan tarafından bastınlıp kiralama başlangıcında müşteriye verilen ve bu sözleşmenin aynlmaz parçası kabul edilen ÇAKIRLAR Kiralama Koşullan broşüründe yer alan kiralama bilgileri, genel koşullan ve diğer hizmetlere ait bilgiler, kiracı tarafından okunup aynen kabul edilmiştir.
“Kiracı, ÇAKIRLAR’e iletmiş olduğu iletişim bilgilerine, her türlü tanıtım/bilgilendirme mesajı (sms, e-mail ve benzeri elektronik iletiler) gönderilmesine onay verdiğini, bu amaçla kişisel bilgilerinin kaydedilmesine izin verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. ”


whatsapp

Sitemizin kullanışını iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Devam etmekle çerez kullanımını onaylamaktasınız.

X